Área de Igualdade do Concello de Baiona

Plan de Igualdade do Concello de Baiona

O Concello de Baiona ven de elaborar no 2019 o seu cuarto Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes. Este documento é a folla de ruta que marcará as pautas de traballo en materia de igualdade, e polo tanto xustiza social, durante os vindeiros anos.

Consulta aquí os plans de igualdade do noso Concello.

IV Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes de Baiona (2019 - 2023)

III Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes de Baiona (2012 - 2015)

II Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes de Baiona (2008 - 2010)

I Plan Municipal de Igualdade (2005 - 2006)

CIM: Centro Municipal de Información á Muller

O Centro Municipal de Información á Muller é un  recurso de carácter permanente, dende o que se articula unha intervención global dirixida a mulleres e que proporciona asesoramento xurídico, atención psicolóxica, orientación profesional e sociolaboral  , así como calquera outra información encamiñada á consecución da igualdade efectiva entre mulleres e homes.

cim Baiona Baiona

Conciliación

Escola de Nadal

Escola de Semana Santa

Escola de Verán

Lexislación e documentación de interese

Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra á Violencia de Xénero.

Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.

Lei 11/2007, de 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero

Lei 39/2006, do 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia.

Lei 27/2003, de 31 de xullo, reguladora da Orde de protección das vítimas da violencia doméstica.

Acordo do Consello de Ministros do 20 de novembro do 2015, polo que se aproba o II Plan para a Igualdade entre mulleres e homes na Administración Xeral do Estado e nos seus organismos públicos.

Materiais didácticos

Para a Coeducación

Para a Comunidade Educativa

Contos:

Audiovisual

Delegación de competencias do Concello de Baiona para desenvolver as competencias de xestión, inspección, liquidación e amortización do imposto ou aumento do valor de dúas áreas de solo urbano

En primeiro lugar, é importante que os contribuíntes saiban que as Declaracións / Comunicacións con DATA DE INSCRICIÓN a partir do 20/07/2021, inclusive, serán tramitadas no ORAL (que é a data de publicación no DOGA da aceptación, por parte da Deputación Consello, da delegación de competencia).

Modelo oficial de Declaración/Comunicación de IIVTNU.
As declaracións / comunicacións do Imposto sobre o aumento do valor dos terreos urbanos pódense presentar a través dos seguintes medios:
✅ Oficina Virtual Tributaria, onde incluso poderían realizar unha simulación de plusvalía antes da súa presentación, o 👉 Simulador de IIVTNU é un procedemento aberto.
Sede Electrónica da Deputación de Pontevedra.
Exclusivamente con CITA PREVIA, en calquera das redes de oficinas ORAL. Podes consultar as nosas oficinas no seguinte enlace. A CITA PREVIA pódese obter no seguinte enlace ou chamando ás nosas ☎️ liñas de ☎️ atención tributaria 886 211 400/886 211 420. Só as persoas físicas poden facer a presentación en persoa.

⚠️ Unha nota importante é que a plusvalía NON SE ABONARÁ NAS OFICINAS DO ORAL, senón que nas nosas oficinas se presentarán as correspondentes declaracións / comunicacións e posteriormente enviaráselles unha liquidación que poden pagar na nosa Oficina Virtual Tributaria ou en calquera das redes de oficinas das nosas entidades colaboradoras (Abanca, BBVA, CaixaBank, Ibercaja Banco, Novo Banco, Sabadell, Unicaja Banco e nas oficinas de CORREOS)

X