Área de Igualdade do Concello de Baiona

Plan de Igualdade do Concello de Baiona

O Concello de Baiona ven de elaborar no 2019 o seu cuarto Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes. Este documento é a folla de ruta que marcará as pautas de traballo en materia de igualdade, e polo tanto xustiza social, durante os vindeiros anos.

Consulta aquí os plans de igualdade do noso Concello.

IV Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes de Baiona (2019 - 2023)

III Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes de Baiona (2012 - 2015)

II Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes de Baiona (2008 - 2010)

I Plan Municipal de Igualdade (2005 - 2006)

CIM: Centro Municipal de Información á Muller

O Centro Municipal de Información á Muller é un  recurso de carácter permanente, dende o que se articula unha intervención global dirixida a mulleres e que proporciona asesoramento xurídico, atención psicolóxica, orientación profesional e sociolaboral  , así como calquera outra información encamiñada á consecución da igualdade efectiva entre mulleres e homes.

cim Baiona Baiona

Conciliación

Escola de Nadal

Escola de Semana Santa

Escola de Verán

Lexislación e documentación de interese

Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra á Violencia de Xénero.

Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.

Lei 11/2007, de 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero

Lei 39/2006, do 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia.

Lei 27/2003, de 31 de xullo, reguladora da Orde de protección das vítimas da violencia doméstica.

Acordo do Consello de Ministros do 20 de novembro do 2015, polo que se aproba o II Plan para a Igualdade entre mulleres e homes na Administración Xeral do Estado e nos seus organismos públicos.

Materiais didácticos

Para a Coeducación

Para a Comunidade Educativa

Contos:

Audiovisual

X