Plan Xeral de Ordenación Municipal

O presente documento encontrase dilixenciado nas dependencias municipais e podrase pedir previa solicitude no rexistro xeral do Excmo. Concello de Baiona.

1

Información Urbanística

2

Estudio de Medio Rural

X