Delegación na Deputación Provincial de Pontevedra-ORAL das facultades de xestión, inspección, liquidación e recadación de diversos ingresos de dereito público.

X